ARiMR

Infolinia 800380084  E-mail: info@arimr.gov.pl

ARiMR/DAG/01/14

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Starszy Specjalista w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym

Stanowisko pracy ds.administrowania powierzchniami Centrali ARiMR

miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DAG/01/14
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu:
1 osoba/1 etat-umowa na zastępstwo

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- administrowanie pomieszczeniami Centrali Agencji-utrzymywanie administrowanych powierzchni w należytym stanie technicznym; dbałość o ich czystość i estetykę, wyposażenie i prawidłową eksploatację administrowanych powierzchni biurowych przy zachowaniu zasady racjonalizacji kosztów.
- współpraca z administracją budynków, ochroną oraz firmą sprzątającą w zakresie bieżących spraw wynikających z użytkowania, ochrony i sprzątania pomieszczeń Centrali Agencji
- nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem zawieranych umów.

 Wymagania konieczne:
-wykształcenie wyższe,
- udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
- znajomość prowadzenia dokumentacji i bazy danych.

Wymagania pożądane:
- znajomość  z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
- dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).
2.Przyjmuje do wiadomości, że:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
b) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c) obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),
d) podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), jest dobrowolne.
3. Ww. oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie itp.)
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 stycznia 2014 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DAG/01/14

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DAG/01/14

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 07.01.2014
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2014